Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  giải thích
  interpret an insciption
  giải thích một câu khắc trên bia
  diễn, diễn xuất, diễn tấu, trình diễn
  interpret a piece of music
  diễn tấu một bản nhạc
  interpret a role in a play
  diễn xuất một vai trong vở kịch
  hiểu (điều gì theo cách nào đó)
  interpret an answer as an agreement
  hiểu một câu trả lời là đồng ý
  phiên dịch
  will you please interpret for me?
  Anh vui lòng phiên dịch cho tôi được không?

  * Các từ tương tự:
  interpretability, interpretable, interpretableness, interpretation, interpretational, interpretative, interpretative dance, interpretatively, interpreter