Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unravel /ʌn'rævl/  

 • Động từ
  (-ll, Mỹ -l-)
  tháo ra, gỡ ra
  đồ đan của tôi đã được tháo ra
  unravel a ball of string
  gỡ một cuộn dây
  (nghiã bóng) [làm cho] sáng tỏ, [làm cho] ra manh mối
  điều bí ẩn sáng tỏ dần
  unravel a plot
  lần ra manh mối một âm mưu