Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

decipherment /di'saifəmənt/  

  • Danh từ
    sự giải (mã), sự giải đoán (chữ khó xem, chữ cổ...)