Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unscramble /,ʌn'skræmbl/  

 • Động từ
  phục hồi dưới dạng không bị xáo trộn (một bức điện để có thể hiểu được)
  (khẩu ngữ)
  unscramble one's thoughts
  trấn tĩnh lại

  * Các từ tương tự:
  unscrambler