Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  nhận ra, thấy rõ
  in the gloom I could only just discern the outline of a building
  trong bóng tối tôi chỉ có thể nhận ra đường nét của một tòa nhà
  nhận rõ ý định thực của ai

  * Các từ tương tự:
  discernible, discerning, discernment