Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

discernment /di'sɜ:nmənt/  

  • Danh từ
    sự nhận thức rõ, sự thấy rõ, sự sáng suốt