Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    nhận thức rõ, thấy rõ, sáng suốt
    she is a very discerning art critic
    bà ta là một nhà phê bình nghệ thuật sáng suốt