Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  nhận xét
  các nhà phê bình nhận xét rằng vở kịch không có gì độc đáo
  (cũ) nhận thấy
  anh có nhận thấy sự giống nhau giữa chúng hay không?
  Danh từ
  điều nhận xét
  có một vài nhận xét về ai
  (cũ) sự chú ý
  không có gì đáng chú ý đã xảy ra

  * Các từ tương tự:
  remarkable, remarkableness, remarkably, remarked