Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

remarkableness /ri'mɑ:kəblnis/  

  • Danh từ
    sự đáng chú
    sự xuất sắc, sự phi thường, sự đặc biệt
    sự rõ rệt