Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    rõ rệt; hiển nhiên