Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  tuyên bố; công bố
  declare somebody to be guilty
  tuyên bố ai có tội
  họ công bố anh ta là người thắng cuộc
  khai
  you must declare all you have earned in the last year
  anh phải khai tất cả các khoản thu nhập của anh trong năm ngoái
  declare for something(somebody)
  lên tiếng ủng hộ (tán thành)
  declare against something (somebody)
  lên tiếng phản đối (cái gì, ai)
  declare trumps
  (bài) xướng hoa chủ
  declare war [on (against) somebody]
  tuyên chiến [với ai]

  * Các từ tương tự:
  declared, declarer