Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

trumpet /'trʌmpit/  

 • Danh từ
  kèn trom-pét
  hear a distant trumpet
  nghe tiếng kèn trom-pét ở xa
  vật dạng loa kèn (ví dụ hoa của cây thuỷ tiên hoa vàng)
  blow one's own trumpet
  xem blow
  Động từ
  lớn tiếng công bố
  ré lên (voi)

  * Các từ tương tự:
  trumpet-call, trumpeter