Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

trumpeter /'trʌmpitə[r]/  

  • Danh từ
    người thổi kèn
    lính kèn lệnh