Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

trumpet-call /'trʌmpitkɔ:l/  

  • Danh từ
    tiếng kèn gọi
    tiếng kèn xung trận (nghĩa bóng)