Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    công khai
    his declared ambition is to become a politician
    tham vọng công khai của anh ta là trở thành một chính khách