Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    (-fied)
    phê chuẩn (một hiệp ước…)
    ratify a treaty
    phê chuẩn một hiệp ước