Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  tán bẹt (đầu mũi đinh)
  giải quyết xong
  clinch a bargain
  giải quyết xong một cuộc thượng lượng mua bán
  ôm ghì nhau (võ sĩ quyền Anh)
  hai võ sĩ quyền Anh ôm ghì lấy nhau và trọng tài phải tách họ ra
  Danh từ
  sự ôm ghì nhau (võ sĩ quyền Anh)
  get into a clinch
  ôm ghì nhau
  break a clinch
  tách hai võ sĩ ôm ghì nhau ra
  (khẩu ngữ) sự ôm ghì vào lòng

  * Các từ tương tự:
  clincher, clincher-built