Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    đóng bằng những tấm ván ghép vào nhau