Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cái móc, cái gài
  the clasp of my brooch is broken
  cái móc gài trâm của tôi bị gãy
  cái siết chặt (tay); cái ôm chặt
  he held her hand in a firm clasp
  anh siết chặt tay chị ta
  Động từ
  siết chặt, nắm chặt; ôm chặt
  clasp hands
  siết chặt tay
  nàng nắm chặt con dao trong tay
  clasp somebody in one's arms
  ôm chặt ai trong vòng tay
  móc, cài
  cài vòng tay vào cổ tay

  * Các từ tương tự:
  clasp-knife, clasper