Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-gg-)
  ôm chặt, gì chặt
  đi sát (tàu xe)
  hug the shore (the kerb)
  đi sát bờ biển (lề đường)
  bó sát (thân hình, nói về quần áo)
  bám chặt, ôm ấp (một ý kiến…)
  ôm ấp những niềm tin ấp ủ trong lòng
  Danh từ
  sự ôm chặt, sự ghì chặt (nhất là để tỏ tình yêu)

  * Các từ tương tự:
  huge, hugely, hugeness, hugeous, hugeousness, hugger-mugger, Huguenot, huguenotism