Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • ôm
  họ ôm nhau một cách nồng hậu
  đón nhận
  embrace an opportunity
  đón nhận cơ hội
  gồm, bao gồm
  từ "nhân loại" bao gồm đàn ông, đàn bà và trẻ em
  Danh từ
  sự ôm, cái ôm, vòng tay ôm
  she tried to avoid his embrace
  nàng cố tránh vòng tay ôm của chàng

  * Các từ tương tự:
  embraceable, embracement, embraceor, embracer, embracery