Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (khẩu ngữ)
    luận điểm quyết định: nhận xét quyết định(kết thúc một cuộc tranh luận)

    * Các từ tương tự:
    clincher-built