Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  cuối cùng, cuối
  the final chapter of a book
  chương cuối của một cuốn sách
  dứt khoát, tối hậu không thay đổi được
  I'm not comingand that's final
  tôi không đến đâu, đó là dứt khoát
  the judge's ruling is final
  quyết định của tòa là tối hậu, không thay đổi được
  in the last (final) analysis
  the last (final) straw
  xem straw
  Danh từ
  trận chung kết, cuộc đấu chung kết
  (thường số nhiều) kỳ thi cuối khóa
  đợt báo phát hành cuối cùng trong ngày

  * Các từ tương tự:
  Final goods, Final offer arbitration, Final product, finale, finalisation, finalise, finalist, finality, finalization