Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

immutable /i'mju:təbl/  

  • Tính từ
    không thay đổi, bất biến

    * Các từ tương tự:
    immutableness