Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

immutableness /imju:tə'biliti/  

  • Danh từ
    tính không thay đổi, tính không biến đổi; tính không thể thay đổi được, tính không thể biến đổi được