Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

irrevocable /i'revəkəbl/  

 • Tính từ
  không thể quay trở lại được, không thể thay đổi được
  an irrevocable decision
  một quyết định không thể thay đổi được

  * Các từ tương tự:
  irrevocableness