Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

undoable /'ʌn'du:əbl/  

  • Tính từ
    không thể tháo, không thể cởi, không thể mở
    không thể xoá, không thể huỷ
    không thể phá hoại, không thể làm hư hỏng