Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

changeless /'t∫eindʒlis/  

  • Tính từ
    không thay đổi

    * Các từ tương tự:
    changelessness