Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unchanging /ʌn'tʃeindʤiɳ/  

  • Tính từ
    không thay đổi, không đổi

    * Các từ tương tự:
    unchangingly, unchangingness