Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unvarying /n've rii/  

  • Tính từ
    không thay đổi, không biến đổi