Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không thay đổi; đều đều