Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  cùng một, giống nhau; đồng đều
  of uniform size
  cùng một cỡ
  be kept at a uniform temperature
  được giữ ở một nhiệt độ đồng đều
  Danh từ
  đồng phục
  children wearing school uniform[s]
  trẻ em mặc đồng phục học sinh
  in uniform
  mặc đồng phục
  thuộc quân ngũ
  how long was he in uniform?
  Anh ta đã ở trong quân ngũ bao lâu rồi thế?

  * Các từ tương tự:
  uniformed, uniformise, uniformity, uniformization, uniformize, uniformizing, uniformly, uniformness