Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  như liverish
  Danh từ
  chế phục
  (tu từ) bộ áo
  trees in their spring livery
  cây trong bộ áo mùa xuân

  * Các từ tương tự:
  livery company, livery stable, liveryman