Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

livery company /'livəri,kʌmpəni/  

  • phường hội có chế phục riêng (ở Luân Đôn, ngày xưa)