Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

livery stable /'livəri steibl/  

  • Danh từ
    chuồng giữ ngựa; chuồng ngựa cho thuê