Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

liveryman /'livərimən/  

  • Danh từ
    (số nhiều liverymen)
    hội viên phường hội có chế phục riêng (ở Luân Đôn ngày xưa)