Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  có thứ tự; ngăn nắp
  an orderly room
  gian buồng ngăn nắp
  biết giữ trật tự; yên lặng
  an orderly football crowd
  đám đông xem đá bóng biết giữ trật tự
  Danh từ
  (cách viết khác medical orderly) y tá
  lính hầu (hầu sĩ quan)

  * Các từ tương tự:
  orderly bin