Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (giải tích) sự đơn trị hoá, sự làm đều
    u. of analytic function sự đơn trị hoá một hàm giải tích