Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (quân) trung đoàn
  (nghĩa bóng) đàn, lũ, đám, bầy
  a regiment of children
  một đám trẻ con
  Động từ
  (chủ yếu ở dạng bị động; xấu)
  bắt theo kỷ luật nghiêm ngặt
  tổ chức chặt chẽ thành từng nhóm
  học sinh đi nghỉ hè được tổ chức chặt chẽ thành từng nhóm

  * Các từ tương tự:
  regimental, regimentals, regimentation