Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    điều chỉnh; điều hòa; điều tiết
    regulate the speed of a machine
    điều chỉnh tốc độ một cỗ máy
    van này điều tiết luồng nước