Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

superintend /,su:pərin'tend/  /,sju:pərin'tend/

 • Động từ
  trông nom, giám sát
  appointed to superintend [the staff inthe toy department
  được bổ nhiệm trông nom bộ phận đồ chơi trẻ em

  * Các từ tương tự:
  superintendence, superintendency, superintendent