Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

superintendent /,su:pərin'tendənt/  

  • Danh từ
    viên giám sát
    (Anh) sĩ quan cảnh sát (trên cấp chánh thanh tra)