Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

controller /kən'trəʊlə[r]/  

 • Danh từ
  kiểm soát viên
  an air-traffic controller
  kiểm soát viên không lưu

  * Các từ tương tự:
  controller-general, controllership