Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    đốc công
    đốc công đang giảng giải công việc cho những người thực tập trẻ