Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    bà quản đốc, bà đốc công
    (pháp lý) bà chủ tịch ban hội thẩm (toà đại hình)