Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

supervisor /'sju:pəvaizə/  

  • Danh từ
    người giám sát

    * Các từ tương tự:
    supervisorship, supervisory