Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người quản lý, người điều hành.
    ông bầu (gánh hát, đội thể thao…)

    * Các từ tương tự:
    Manager controlled firm, manageress, managerial, Managerial capitalism, Managerial discretion, Managerial revolution, Managerial slack, Managerial theories of the firm, Managerial utility function