Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Managerial utility function   

  • (Kinh tế) Hàm thoả dụng trong quản lý
    Mối quan hệ này quy định cụ thể những luận chứng mà thứ tự ưu tiên của các nhà quản lý của doanh nghiệp phụ thuộc vào đó