Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

manageress /,mænidʒə'res/  

  • Danh từ
    bà quản lý, bà điều hành (cửa hàng, khách sạn…)