Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Managerial discretion   

  • (Kinh tế) Sự tuỳ tiện trong quản lý
    Là khả năng của các nhà quản lý của một công ty thực hiện những mục tiêu mà họ tự thấy là có lợi hơn cho họ